REĢISTRĒTIES

Noteikumi un nosacījumi

Lūdzu, rūpīgi izlasiet šos lietošanas noteikumus (turpmāk tekstā – Lietošanas noteikumi), pirms sākat izmantot šo tīmekļa vietni. Lietojot tīmekļa vietni Jūs piekrītat, ka Jums ir saistoši šie Lietošanas noteikumi un mūsu Privātuma politika, kas šeit iekļauta ar atsauci, un piekrītat tos ievērot.

Lietošanas noteikumos ir aprakstīti informācijas veidi, ko mēs varam apkopot vai ko Jūs mums varat sniegt, apmeklējot tīmekļa vietni https://www.rigawaterfront.com (turpmāk testā – Tīmekļa vietne), un tas, kā mēs šo informācijuvācam, izmantojam, uzturam, aizsargājam un izpaužam.

LIETOŠANAS NOTEIKUMU IZMAIŅAS

Mēs varam pārskatīt un atjaunināt šos Lietošanas noteikumus pēc mūsu ieskatiem. Visas izmaiņas stājas spēkā nekavējoties, kad mēs tās publicējam Tīmekļa vietnē, pēc kā tās attiecas uz visu piekļuvi Tīmekļa vietnei un tās izmantošanu.
Jūsu tālāka Tīmekļa vietnes lietošana pēc pārskatīto Lietošanas noteikumu publicēšanas nozīmē, ka Jūs piekrītat un akceptējat izmaiņas.

PIEKĻUVE TĪMEKĻA VIETNEI UN KONTA DROŠĪBA

Mēs paturam tiesības pēc saviem ieskatiem un bez iepriekšēja brīdinājuma atsaukt vai grozīt Tīmekļa vietni, kā arī jebkuru Tīmekļa vietnē sniegto pakalpojumu vai materiālu. Mēs neuzņemsimies atbildību, ja jebkāda iemesla dēļ visa Tīmekļa vietne vai kāda tās daļa jebkurā laikā vai uz kādu laiku nebūs pieejama. Laiku pa laikam mēs varam ierobežot piekļuvi jebkuram lietotājam dažām Tīmekļa vietnes daļām vai visai Tīmekļa vietnei.

Tīmekļa vietnes Lietošanas nosacījums ir tāds, ka visa informācija, ko Jūs sniedzat Tīmekļa vietnē, ir pareiza, aktuāla un pilnīga. Jūs piekrītat, ka visu informāciju, ko sniedzat šajā Tīmekļa vietnē, tostarp, bet ne tikai, izmantojot jebkuras interaktīvās funkcijas šajā Tīmekļa vietnē vai reģistrējot savu interesi, nosaka mūsu Privātuma politika, un Jūs piekrītat visām darbībām, ko mēs veicam attiecībā uz Jūsu informāciju saskaņā ar mūsu Privātuma politiku.

INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA TIESĪBAS

Tīmekļa vietne un viss tās saturs, funkcijas un funkcionalitāte (tostarp, bet ne tikai, visa informācija, programmatūra, teksts, attēli, video un audio materiāli, kā arī to dizains, atlase un izkārtojums) pieder SIA “RIGA WATERFRONT” (turpmāk tekstā – Sabiedrība) vai citiem šādu materiālu piegādātājiem, un tos aizsargā Latvijas un starptautiskie autortiesību, preču zīmju, patentu, komercnoslēpumu un citu intelektuālā īpašuma vai īpašumtiesību likumi.

Šie Lietošanas noteikumi ļauj Jums izmantot Tīmekļa vietni tikai personīgai, nekomerciālai lietošanai. Jūs nedrīkstat reproducēt, izplatīt, modificēt, radīt atvasinātus darbus, publiski rādīt, publiski izpildīt, pārpublicēt, lejupielādēt, uzglabāt vai pārsūtīt jebkādu mūsu Tīmekļa vietnes materiālu, izņemot turpmāk minētos gadījumus:
• Jūsu dators var uz laiku saglabāt šādu materiālu kopijas operatīvajā atmiņā, kas saistītas ar Jūsu piekļuvi šiem materiāliem un to skatīšanu.
• Jūs varat saglabāt failus, kurus Jūsu tīmekļa pārlūkprogramma automātiski saglabā kešatmiņā, lai uzlabotu attēla kvalitāti.
• Jūs varat izdrukāt vai lejupielādēt saprātīgu tīmekļa vietnes lapu skaita kopiju savai personīgajai, nekomerciālajai lietošanai, nevis tālākai reproducēšanai, publicēšanai vai izplatīšanai.
• Ja mēs piedāvājam lejupielādei darbvirsmas, mobilās vai citas lietojumprogrammas, Jūs varat lejupielādēt vienu kopiju savā datorā vai mobilajā ierīcē tikai savai personīgajai, nekomerciālajai lietošanai, ja piekrītat, ka Jums ir saistošs mūsu galalietotāja licences līgums par šādām lietojumprogrammām.
• Ja mēs nodrošinām sociālo plašsaziņas līdzekļu funkcijas ar noteiktu saturu, Jūs varat veikt darbības, ko šādas funkcijas ļauj.
Jūs nedrīkstat:
• Modificēt jebkuras šīs Tīmekļa vietnes materiālu kopijas.
• Pārpublicēt jebkuru Tīmekļa vietnes daļu citā tīmekļa vietnē, jebkurā citā informācijas nesējā (drukātā, elektroniskā vai citā veidā) vai kā daļu no jebkura komerciāla pakalpojuma.
• Izmantot jebkādas ilustrācijas, fotogrāfijas, video vai audio sekvences vai jebkādu grafiku atsevišķi no pievienotā teksta.
• Dzēst vai pārveidot jebkādus paziņojumus par autortiesībām, preču zīmēm vai citām īpašumtiesībām no šīs vietnes materiālu kopijām.

Jums netiek nodotas nekādas tiesības, īpašumtiesības vai intereses uz Tīmekļa vietni vai tās saturu, un visas tiesības, kas nav skaidri piešķirtas, Sabiedrība patur sev. Jebkāda vietnes izmantošana, kas nav skaidri atļauta šajos Lietošanas noteikumos, ir šo Lietošanas noteikumu pārkāpums un var būt autortiesību, preču zīmju un citu likumu pārkāpums.

PREČU ZĪMES

Sabiedrības nosaukumi, zīmolu nosaukumi, Sabiedrības logotipi un visi saistītie nosaukumi, logotipi, produktu un pakalpojumu nosaukumi, dizaini un saukļi ir Sabiedrības vai tā saistīto uzņēmumu vai licences devēju preču zīmes. Jūs nedrīkstat izmantot šādas preču zīmes bez iepriekšējas rakstiskas Sabiedrības atļaujas. Visi pārējie nosaukumi, logotipi, produktu un pakalpojumu nosaukumi, dizaini un saukļi šajā Tīmekļa vietnē ir attiecīgo īpašnieku preču zīmes.

AIZLIEGTI IZMANTOŠANAS VEIDI

Jūs varat izmantot Tīmekļa vietni tikai likumīgiem mērķiem un saskaņā ar šiem Lietošanas noteikumiem. Jūs piekrītat neizmantot Tīmekļa vietni:
• Nekādā veidā, kas pārkāpj jebkādus vietējos vai starptautiskos normatīvos aktus.
• Lai pārsūtītu vai nodrošinātu jebkādu reklāmas vai veicināšanas materiālu, tostarp “surogātpasta”, “ķēdes vēstuļu”, vai “surogātpastam” jebkādu citu līdzīgu aicinājumu, , nosūtīšanu.
• Uzdoties vai mēģināt uzdoties par Sabiedrību, Sabiedrības darbinieku, citu lietotāju vai jebkuru citu personu vai organizāciju (tostarp, bet ne tikai, izmantojot e-pasta adreses vai vārdus, kas saistīti ar kādu no iepriekš minētajiem).
• Iesaistīties jebkādā citā rīcībā, kas ierobežo vai kavē jebkuru personu izmantot vai baudīt Tīmekļa vietni, vai kas, pēc mūsu ieskatiem, var kaitēt Sabiedrībai vai Tīmekļa vietnes lietotājiem vai pakļaut tos atbildībai.

TURKLĀT, JŪS APŅEMATIES:

• Neizmantot Tīmekļa vietni jebkādā veidā, kas varētu atslēgt, pārslogot, sabojāt vai traucēt Tīmekļa vietnes darbību vai traucēt jebkurai citai personai izmantot Tīmekļa vietni, tostarp šo personu spēju iesaistīties reāllaika darbībās, izmantojot Tīmekļa vietni.
• Neizmantot robotus, zirnekļus vai citas automātiskas ierīces, procesus vai līdzekļus, lai piekļūtu Tīmekļa vietnei jebkādos nolūkos, tostarp Tīmekļa vietnes materiālu uzraudzībai vai kopēšanai.
• Bez mūsu iepriekšējas rakstiskas piekrišanas neizmantot jebkuru manuālu procesu, lai pārraudzītu vai kopētu jebkuru Tīmekļa vietnes materiālu vai jebkādiem citiem neatļautiem mērķiem.
• Neizmantot jebkādu ierīci, programmatūru vai rutīnas, kas traucē tīmekļa vietnes pienācīgu darbību.
• Neieviest jebkādus vīrusus, Trojas zirgus, tārpus, loģiskās bumbas vai citus ļaunprātīgus vai tehnoloģiski kaitīgus materiālus.
• Nemēģināt iegūt nesankcionētu piekļuvi, traucēt, sabojāt vai pārtraukt jebkuras Tīmekļa vietnes daļas, serveri, kurā tiek glabāta Tīmekļa vietne, vai jebkuru serveri, datoru vai datubāzi, kas savienota ar Tīmekļa vietni.
• Neuzbrukt Tīmekļa vietnei, izmantojot pakalpojuma atteikuma uzbrukumu vai izplatītu pakalpojuma atteikuma uzbrukumu.
• Citādi nemēģināt traucēt Tīmekļa vietnes pienācīgu darbību.

UZTICĒŠANĀS PUBLICĒTAJAI INFORMĀCIJAI

Tīmekļa vietnē vai ar tās starpniecību sniegtā informācija ir pieejama tikai vispārīgas informācijas nolūkā. Mēs negarantējam šīs informācijas precizitāti, pilnīgumu vai lietderību. Jebkāda paļaušanās uz šādu informāciju ir tikai uz Jūsu paša atbildību. Mēs atsakāmies no jebkādas atbildības un pienākumiem, kas izriet no tā, ka Jūs vai jebkurš cits Tīmekļa vietnes apmeklētājs, vai jebkura cita persona, kas var būt informēta par šādu materiālu saturu, paļaujas uz tiem.

TĪMEKĻA VIETNES ATJAUNINĀŠANA

Mēs laiku pa laikam varam atjaunināt Tīmekļa vietnes saturu, taču tās saturs ne vienmēr ir pilnīgs vai atjaunināts. Jebkurš Tīmekļa vietnes materiāls jebkurā brīdī var būt novecojis, un mums nav pienākuma atjaunināt šādu materiālu.

INFORMĀCIJA PAR JUMS UN JŪSU TĪMEKĻA VIETNES APMEKLĒJUMIEM
Uz visu informāciju, tai skaitā Jūsu personas datiem, ko mēs apkopojam šajā Tīmekļa vietnē, attiecas mūsu Lietošanas noteikumi un Privātuma politika.

SAITES UZ TĪMEKĻA VIETNI UN SOCIĀLO MEDIJU FUNKCIJĀM

Jūs varat izveidot saiti uz jebkuru lapu ar nosacījumu, ka Jūs to darāt godīgi un likumīgi, nekaitējot mūsu reputācijai un neizmantojot tās priekšrocības, taču Jūs nedrīkstat izveidot saiti tā, lai radītu iespaidu par jebkāda veida saistību, apstiprinājumu vai atbalstu no mūsu puses.

Šī Tīmekļa vietne var nodrošināt noteiktas sociālo mediju funkcijas, kas ļauj Jums:

• Izveidot saites no savām vai noteiktām trešo pušu tīmekļa vietnēm uz noteiktu saturu šajā Tīmekļa vietnē.
• Sūtīt e-pastus vai citus paziņojumus ar noteiktu saturu vai saitēm uz noteiktu saturu šajā Tīmekļa vietnē.
• Likt, lai ierobežotas šīs Tīmekļa vietnes satura daļas tiktu parādītas vai izskatītos, ka tās tiek parādītas Jūsu vai dažu trešo personu tīmekļa vietnēs.
Jūs varat izmantot šīs funkcijas tikai tā, kā mēs tās esam nodrošinājuši, tikai attiecībā uz saturu, ar kuru tās tiek rādītas, un citādi saskaņā ar jebkādiem papildu noteikumiem un nosacījumiem, ko mēs nodrošinām attiecībā uz šādām funkcijām. Ievērojot iepriekš minēto, Jūs nedrīkstat:
• Izveidot saiti no jebkuras Jums nepiederošas tīmekļa vietnes.
• Veikt jebkādas citas darbības attiecībā uz šajā Tīmekļa vietnē pieejamajiem materiāliem, kas ir pretrunā ar šiem Lietošanas noteikumiem.
• Jūs piekrītat sadarboties ar mums, lai nekavējoties pārtrauktu jebkādu nesankcionētu saišu ierāmēšanu vai veidošanu. Mēs paturam tiesības atsaukt saitei piešķirto atļauju bez iepriekšēja brīdinājuma.
• Mēs pēc saviem ieskatiem jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma varam atslēgt visas vai jebkuras sociālo mediju funkcijas un jebkuras saites.

SAITES NO TĪMEKĻA VIETNES

Ja Tīmekļa vietnē ir saites uz citām vietnēm un resursiem, ko nodrošina trešās personas, šīs saites ir sniegtas tikai Jūsu ērtībai. Tas attiecas arī uz saitēm, kas ietvertas reklāmās, tostarp reklāmu baneros un sponsorētās vietnēs. Mēs nekontrolējam šo vietņu vai resursu saturu un neuzņemamies nekādu atbildību par tām vai par jebkādiem zaudējumiem vai kaitējumu, kas var rasties to izmantošanas rezultātā. Ja Jūs nolemjat piekļūt kādai no trešo personu tīmekļa vietnēm, uz kurām ir saites šajā Tīmekļa vietnē, Jūs to darāt tikai uz savu risku un saskaņā ar šo tīmekļa vietņu lietošanas noteikumiem..


ATTEIKŠANĀS NO GARANTIJĀM

Jūs saprotat, ka mēs nevaram garantēt un negarantējam, ka Tīmekļa vietne būs brīva no vīrusiem vai citiem ļaunprātīgiem kodiem. Jūs esat atbildīgs par pietiekamu procedūru un kontroļu ieviešanu, lai izpildītu savas konkrētās prasības attiecībā uz pretvīrusu aizsardzību un datu ievades un izvades precizitāti, kā arī pardarbībām, kas nav saistītas ar mūsu Tīmekļa vietni, lai atjaunotu jebkādus zaudētos datus.

Mēs neesam atbildīgi par jebkādiem zaudējumiem vai bojājumiem, ko izraisījis izplatīts pakalpojuma atteikuma uzbrukums, vīrusi vai citi tehnoloģiski kaitīgi materiāli, kas var inficēt jūsu datortehniku, datorprogrammas, datus vai citus īpašumtiesībām aizsargātus materiālus, kas radušies, izmantojot tīmekļa vietni vai jebkādus pakalpojumus vai preces, kas iegūtas, izmantojot tīmekļa vietni, vai lejupielādējot jebkādus tajā vai jebkurā ar to saistītā tīmekļa vietnē publicētos materiālus
Tīmekļa vietni, tās saturu un jebkādus pakalpojumus vai preces, kas iegūtas, izmantojot tīmekļa vietni, Jūs izmantojat uz savu risku. Tīmekļa vietne, tās saturs un jebkādi pakalpojumi vai priekšmeti, kas iegūti, izmantojot tīmekļa vietni, tiek nodrošināti “tādi, kādi ir” un “tādi, kādi ir pieejami”, bez jebkādām garantijām, ne tiešām, ne netiešām. Ne Sabiedrība, ne ar Sabiedrību saistīta persona nesniedz nekādas garantijas vai apliecinājumus attiecībā uz tīmekļa vietnes pilnīgumu, drošību, uzticamību, kvalitāti, precizitāti vai pieejamību. Neierobežojot iepriekš minēto, ne Sabiedrība, ne ar Sabiedrību saistīta persona neapliecina un negarantē, ka Tīmekļa vietne, tās saturs vai jebkādi pakalpojumi vai preces, kas iegūtas, izmantojot Tīmekļa vietni, būs precīzas, uzticamas, bez kļūdām vai nepārtrauktas, ka defekti tiks izlaboti, ka mūsu Tīmekļa vietnē vai serverī, kas nodrošina tās pieejamību, nav vīrusu vai citu kaitīgu komponentu vai ka Tīmekļa vietne vai jebkādi pakalpojumi citādi atbildīs Jūsu vajadzībām vai vēlmēm.
Ar šo Sabiedrība atsakās no jebkādām garantijām, gan skaidri izteiktām, gan netiešām, likumā noteiktām vai citādām, tostarp, bet ne tikai, no jebkādām garantijām par neierobežotu tiesību aizskārumu.
Iepriekš minētais neskar garantijas, kuras nevar izslēgt vai ierobežot saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS

ATLĪDZINĀŠANA

ATLĪDZINĀŠANA

Nekādā gadījumā Sabiedrība, tā saistītās sabiedrības vai to licences devēji, pakalpojumu sniedzēji, darbinieki, aģenti, vadītāji vai direktori nav atbildīgi par jebkāda veida zaudējumiem, kas saskaņā ar jebkuru juridisku teoriju radušies saistībā ar Tīmekļa vietnes, jebkuru ar to saistītu tīmekļa vietņu, jebkura satura Tīmekļa vietnē vai šādās citās tīmekļa vietnēs vai jebkuru pakalpojumu vai preču, kas iegūti, izmantojot Tīmekļa vietni vai šādas citas tīmekļa vietnes, izmantošanu vai nespēju to izmantot, ieskaitot jebkādus tiešus, netiešus, īpašus, nejaušus, izrietošus vai soda zaudējumus, tostarp, bet ne tikai, miesas bojājumus, sāpes un ciešanas, emocionālu diskomfortu, ieņēmumu zaudējumus, peļņas zaudējumus, uzņēmējdarbības vai paredzamo ietaupījumu zaudējumus, lietošanas zaudējumus, nemateriālās vērtības zaudējumus, datu zaudējumus, neatkarīgi no tā, vai tie radušies delikta (tostarp nolaidības), līguma pārkāpuma vai citu iemeslu dēļ, pat ja tos var paredzēt.
Iepriekš minētais neietekmē nekādu atbildību, ko nevar izslēgt vai ierobežot saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.

ATLĪDZINĀŠANA

Jūs piekrītat aizstāvēt, atlīdzināt un pasargāt Sabiedrību, tā saistītos uzņēmumus, licenču izsniedzējus un pakalpojumu sniedzējus, kā arī tā un to attiecīgos vadītājus, direktorus, darbiniekus, darbuzņēmējus, aģentus, licenču izsniedzējus, piegādātājus, tiesību pārņēmējus un cesionārus no jebkādām prasībām, saistībām, zaudējumiem vai izmaksām, kas izriet no vai ir saistīti ar šo Lietošanas noteikumu pārkāpumiem vai Tīmekļa vietnes izmantošanu, kā arī ar jebkādu Tīmekļa vietnes satura, pakalpojumu un produktu izmantošanu, kas nav skaidri atļauta šajos Lietošanas noteikumos, vai ar jebkādas informācijas, kas iegūta no Tīmekļa vietnes, izmantošanu.

PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI UN JURISDIKCIJA

Visus jautājumus, kas saistīti ar Tīmekļa vietni un šiem Lietošanas noteikumiem, kā arī jebkurus strīdus vai prasības, kas no tiem izriet vai ir ar tiem saistīti (katrā gadījumā, tostarp ārpus līgumiskos strīdus vai prasības), reglamentē un interpretē saskaņā ar Latvijā spēkā esošajiem tiesību aktiem, neņemot vērā nekādus tiesību aktu izvēles vai kolīzijas noteikumus vai normas (neatkarīgi no tā, vai tie ir Latvijas Republikas vai jebkuras citas jurisdikcijas).
Jebkurš tiesas process, prasība vai tiesvedība, kas izriet no šiem Lietošanas noteikumiem vai Tīmekļa vietnes vai ir ar tiem saistīta, ir ierosināma attiecīgajā Latvijas tiesā, lai gan mēs paturam tiesības celt prasību vai tiesvedību pret Jums par šo Lietošanas noteikumu pārkāpšanu Jūsu dzīvesvietā vai valstī vai jebkurā citā attiecīgajā valstī. Jūs atsakāties no jebkādiem iebildumiem pret šādu tiesu jurisdikcijas īstenošanu attiecībā uz Jums un pret tiesas atrašanās vietu.

PRASĪBU IESNIEGŠANAS TERMIŅA IEROBEŽOJUMS

Jebkuras prasības vai pretenzijas, kas Jums var rasties saistībā ar šiem Lietošanas noteikumiem vai tīmekļa vietni, ir jāiesniedz viena (1) gada laikā pēc prasības vai pretenzijas rašanās, pretējā gadījumā šādai prasībai vai pretenzijai ir iestājies galīgs noilgums, ja vien tiesību aktos nav paredzēts ilgāks noilguma termiņš.

ATTEIKŠANĀS NO TIESĪBĀM UN NODALĪŠANAS SPĒJA

JŪSU KOMENTĀRI UN BAŽAS

Sabiedrības atteikšanās no jebkura šajos Lietošanas noteikumos noteiktā termiņa vai nosacījuma netiek uzskatīta par turpmāku vai ilgstošu atteikšanos no šāda termiņa vai nosacījuma vai par atteikšanos no jebkura cita termiņa vai nosacījuma, un Sabiedrības nespēja aizstāvēt tiesības vai noteikumus saskaņā ar šiem Lietošanas noteikumiem nav uzskatāma par atteikšanos no šādām tiesībām vai noteikumiem.
Ja kādu no šo Lietošanas noteikumu noteikumiem kompetentas jurisdikcijas tiesa jebkāda iemesla dēļ atzīst par spēkā neesošu, nelikumīgu vai neizpildāmu, šāds noteikums tiek atcelts vai ierobežots līdz minimālajam apjomam, lai pārējie Lietošanas noteikumu noteikumi paliktu spēkā pilnā apmērā.

 

JŪSU KOMENTĀRI UN BAŽAS

Šo Tīmekļa vietni pārvalda Sabiedrība un tā pieder Sabiedrībai.
Attiecībā uz tehniskā atbalsta pieprasījumiem un citiem paziņojumiem, kas saistīti ar Tīmekļa vietni, Jūs varat sazināties ar mums, izmantojot mūsu Tīmekļa vietnes kontaktformu vai rakstot mums uz e-pasta adresi: [email protected].
Lai saņemtu atsauksmes vai ierosinājumus, lūdzu, sazinieties ar mums, rakstot uz [email protected].

Jūs saprotat un piekrītat, ka, izmantojot šo Tīmekļa vietni, atjauninot, mainot vai grozot savu personisko informāciju, adresi(-as) vai kontaktinformāciju, Jūs piekrītat, ka Sabiedrība vai jebkurš tās saistītais uzņēmums var izmantot šo informāciju kā alternatīvu informāciju, lai nosūtītu Jums juridiskus paziņojumus saskaņā ar šiem Lietošanas noteikumiem. Jūsu pienākums ir nekavējoties informēt Sabiedrību par jebkurām šādas informācijas izmaiņām.

Izmaiņas Lietošanas noteikumos pēdējo reizi tika veiktas 2024.gada __.maijā.

REGISTER

© 2024 All Rights Reserved

REĢISTRĒTIES

© 2024 Visas tiesības aizsargātas