REĢISTRĒTIES

Privātuma politika

I Vispārīgie noteikumi

1. SIA “RIGA WATERFRONT” (turpmāk – Sabiedrība) ciena Jūsu privātumu un apņemas to sargāt atbilstoši šai privātuma politikai (turpmāk tekstā – Privātuma politika). Šīs Privātuma politikas mērķis ir sniegt Jums informāciju par to kādam nolūkam Sabiedrība iegūst personas datus, par datu apjomiem un datu apstrādes termiņiem, par datu aizsardzību, kā arī informēt Jūs par Jūsu tiesībām un pienākumiem.

2. Apstrādājot personas datus Sabiedrība ievēro Latvijas Republikas spēkā esošos normatīvos tiesību aktus, Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk tekstā – Regula), Fizisko personu datu apstrādes likumu, kā arī citus normatīvos aktus privātuma un personas datu apstrādes jomā.

3. Sabiedrības Privātuma politika attiecas uz ikvienu fizisko personu (turpmāk tekstā arī – datu subjekts), kuras personas datus apstrādā Sabiedrība un tā ir attiecināma uz personas datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā Jūs vai jebkura cita fiziskā persona ir sniegusi personas datus: Sabiedrības interneta vietnē, elektroniskā pasta adresē, papīra formātā vai telefoniski.

II Pārziņa identitāte un kontaktinformācija

Pārziņa identitāte un kontaktinformācija: SIA “RIGA WATERFRONT”, reģ. Nr. 40203529787, adrese: Andrejostas iela 27, Rīga, LV-1045, tālrunis: ______________, elektroniskā pasta adrese: [email protected], tīmekļa vietnes adrese: www.rigawaterfront.com.

III Apstrādes nolūki, kam paredzēti personas dati, datu veidi un apstrādes juridiskais pamats

Sabiedrība apstrādā šādus personas datus šādiem apstrādes nolūkiem:

1. Vārds, uzvārds, dzimšanas dati, kontaktinformācija (telefona numurs, elektroniskā pasta adrese), darba pieredze, izglītība (ieskaitot kursus un sertifikātus), valodu prasme, cita informācija kuru Jūs vēlaties sniegt Sabiedrībai, lai nodrošinātu personāla atlases konkursa norisi un savu tiesisko interešu nodrošināšanai, ciktāl tās saistītas ar personāla atlasi.
Personas datu apstrādes nolūks – nodrošināt personāla atlases konkursa norisi un savu tiesisko interešu nodrošināšanai, ciktāl tās saistītas ar personāla atlasi:
a) Jūsu kā pretendenta personas datu apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz Sabiedrību attiecināmu juridisku pienākumu (Regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunkts un Darba likums);
b) saņemot Jūsu kā pretendenta pieteikumu Sabiedrībai rodas tiesiska interese apstrādāt Jūsu saņemto pieteikumu, izvērtējot tajā sniegto informāciju, organizējot pārrunu procedūru, veicot pārrunas un nodrošinoties ar pierādījumiem, kas pamato attiecīgā procesa tiesisku norisi. Strīdus gadījumā atlases procesā iegūtā informācija var tikt izmantota, lai atspoguļotu attiecīgā procesa tiesisku norisi (Regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts).

2. Vārds, uzvārds, kontaktinformācija (telefona numurs un e-pasta adrese) un jebkura cita informācija, kuru Jūs pats vēlaties sniegt Sabiedrībai – Sabiedrības piedāvātā pakalpojuma saņemšanai un līguma noslēgšanai. Personas datu apstrādes nolūks – Sabiedrības sniegto pakalpojumu saņemšana. Jūsu personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir Jūsu piekrišana savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem (Regulas 6. panta 1.punkta a) apakšpunkts) un/vai personas datu apstrāde ir vajadzīga darbību veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas vai līguma izpildei (Regulas 6. panta 1.punkta b) apakšpunkts).

3. Vārds, uzvārds, personas kods, adrese, kā arī informācija, kuru Jūs pats/i esat sniedzis/gusi Sabiedrībai un cita Sabiedrībai nepieciešamā informācija, lai izpildītu uz Sabiedrību attiecināmu juridisku pienākumu.
Personas datu apstrādes nolūks – lai izpildītu uz Sabiedrību attiecināmu juridisku pienākumu.
Jūsu personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai Sabiedrība varētu izpildīt savus pienākumus, kuri tai ir noteikti normatīvajos tiesību aktos (Regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunkts; Grāmatvedības likums, Arhīvu likums u.c.).

IV Personas datu apstrāde, aizsardzība un glabāšana

1. Jūsu personas datu aizsardzībai Sabiedrība izmanto dažādus tehniskus un organizatoriskus drošības pasākumus.

2. Jūsu personas datus Sabiedrība uzglabā droši, un tie ir pieejami ierobežotam cilvēku skaitam, tikai pilnvarotām personām.

3. Jūsu personas datu saņēmēji ir Sabiedrība un tās pilnvarotās personas, Jūs pats/i, apstrādātāji, tiesībsargājošās vai uzraugošās iestādes, kā arī tiesa normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā.

4. Laikposms, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai, ja tas nav iespējams, kritēriji, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai:
a) Visa informācija, kas iegūta personāla atlases konkursa laikā, pilnībā vai daļēji tiks glabāta ne ilgāk kā četrus mēnešu pēc darbinieka atlases procesa beigām, lai nodrošinātu Sabiedrības tiesiskās intereses. Gadījumā, ja Sabiedrība saņem sūdzības par konkrēto personāla atlases procesu, tad visa personāla atlases procesā apstrādātā informācija tiks saglabāta tik ilgi, cik nepieciešams konkrētajam procesam;
b) Visa informācija, lai izpildītu uz Sabiedrību attiecināmu juridisku pienākumu, tiek glabāta tik ilgi, cik nepieciešamas personas datu apstrādes nolūka sasniegšanai atbilstoši piemērojamajiem normatīvajiem tiesību aktiem;
c) Visa informācija, kas ir iegūta uz Jūsu brīvi sniegtas piekrišanas pamata ir spēkā līdz piekrišanas atsaukšanai, kuru Jūs varat atsaukt jebkurā laikā tādā pašā veidā kā to sniedzāt. Piekrišanas atsaukums neietekmē apstrādes likumību, kas pamatojas uz Jūsu piekrišanu pirms atsaukuma.

5. Personas datu glabāšanas laika posma noteikšanai tiek izmantoti šādi kritēriji:
a) kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Jūs vai Sabiedrība var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, prasījumu izskatīšana, tiesību aizsardzība, jautājumu risināšana, vest prasību tiesā vai noilguma ievērošana u.tml.);
b) kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt.

Pēc tam, kad šajā punktā minētie kritēriji nav piemērojami, Jūsu personas dati tiek dzēsti vai iznīcināti, vai nodoti glabāšanai valsts arhīvam saskaņā ar normatīvo tiesību aktu prasībām.

V Datu subjekta tiesības

1. Jums ir šādas tiesības:
a) saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar Jūsu personas datu apstrādi vai apstrādes ierobežošanu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz Sabiedrības leģitīmajām interesēm). Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no Sabiedrības pienākumiem, kas tai ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs;
b) iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu rakstveida formā. Dokumentus Sabiedrība pieņem, izmantojot pastu, elektronisko pastu (ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus);
c) saņemt savus personas datus, ko Jūs esat sniedzis/gusi un kas tiek apstrādāti, rakstiskā formā vai kādā no biežāk izmantotajiem elektroniskajiem formātiem.
d) atsaukt piekrišanu, ja personas datu apstrāde tiek veikta uz piekrišanas pamata. Sabiedrība pārtrauks apstrādi mērķim, kuram dota piekrišana, izņemot gadījumus, kad personas dati tiks saglabāti Sabiedrības leģitīmo interešu aizsardzībai. Piekrišanas atsaukšana nevar ietekmēt tādu personas datu apstrādi, kura ir nepieciešama normatīvo aktu prasību izpildei vai kura pamatojas uz līgumu, Sabiedrības leģitīmajām interesēm vai citiem normatīvajos aktos noteiktajiem pamatiem likumīgai personas datu apstrādei.

2. Jūs kā datu subjekts varat realizēt minētās datu subjekta tiesības, iesniedzot iesniegumu, kādā no šādiem veidiem:
2.1. rakstisku un pašrocīgi parakstītu iesniegumu, kas adresēts uz Sabiedrības adresi, kas norādīta šajā Privātuma politikā;
2.2. iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, kas adresēts Sabiedrībai un nosūtīts uz e-pasta adresi: ________________. Lai Sabiedrība nosūtītu atbildi uz e-pasta adresi pēc būtības, ar drošu elektronisko parakstu parakstītajā iesniegumā ir jābūt norādītai personas e-pasta adresei, uz kuru persona vēlas saņemt atbildi.

3. Saņemot personas pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, Sabiedrība pārliecinās par Jūsu identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem tiesību aktiem. Sabiedrība atbildi personai nosūta rakstiski pa pastu uz Jūsu norādīto adresi vai elektroniski uz Jūsu norādīto e-pastu, pēc iespējas ņemot vērā Jūsu norādīto atbildes saņemšanas veidu.

4. Sabiedrība nodrošina personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem tiesību aktiem. Ja gadījumā Jums ir pamatotas bažas par to, ka Sabiedrības veic Jūsu personas datu apstrādi neatbilstoši normatīvo tiesību aktu prasībām vai ir citi ar personas datu apstrādi saistīti jautājumi, lūdzu, sākotnēji sazinieties ar mums, bet gadījumā, ja tomēr uzskatīsiet, ka Jūsu tiesības joprojām ir pārkāptas, Jums ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē: Datu valsts inspekcija, Elijas iela 17, Rīga, LV-1050, e-pasts: [email protected], mājaslapa: www.dvi.gov.lv.

VI Noslēguma jautājums

Sabiedrība ir tiesīga veikt izmaiņas vai papildinājumus šajā Privātuma politikā, publicējot Privātuma politikas aktuālo versiju Sabiedrības tīmekļa vietnē.

Izmaiņas Privātuma politikā pēdējo reizi tika veiktas 2024.gada ____________.

REGISTER

© 2024 All Rights Reserved

REĢISTRĒTIES

© 2024 Visas tiesības aizsargātas